Algemene Voorwaarden VisualRadioAssist

Dit zijn de algemene voorwaarden van VisualRadioAssist B.V. ("VisualRadioAssist"), een onderneming met adres Telwal 25, 8375 CL, te Oldemarkt. VisualRadioAssist B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72986654.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van VisualRadioAssist, op elke overeenkomst die tot stand komt tussen VisualRadioAssist en een Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) van onze website visualradioassist.live, serversoftware en bijhorende "Control Panel"(" VRA") en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien. 

 2. Door gebruik te maken van VRA en de diensten van VisualRadioAssist aanvaard je gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
 3. Onder " Gebruikers" wordt verstaan alle natuurlijke personen en alle rechtspersonen die VRA bezoeken, op VRA inloggen, en/of de op VRA verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen.
 4. VisualRadioAssist zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op visualradioassist.live/.
 5. De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

Artikel 2 - VisualRadioAssist

VisualRadioAssist B.V. levert een softwareoplossing, VisualRadioAssist / "VRA", voor de automatisering van Visual Radio binnen de radiostudio's van omroepen. Gebruikers kunnen onder meer koppelingen met radio automatisering maken, beelden schakelen op microfoons, content creëren en/of programma's inplannen.

Artikel 3 - Gebruik VRA

 1. Gebruiker dient bij het gebruik van VRA Nederlandse en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen.
 2. Gebruiker mag het volgende niet via VRA verspreiden:
  1. Plagiaat en/of eerder gepubliceerde content;
  2. Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  3. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  4. Ongevraagde reclame (spam);
  5. Foute of misleidende informatie; en/of
  6. Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere Gebruikers aan te richten.
 3. Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 4. Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor VRA is bedoeld.
 5. Indien Gebruiker melding wil maken van een andere Gebruiker die VRA misbruikt, kan Gebruiker een bericht sturen naar info@visualradioassist.live.
 6. VisualRadioAssist behoudt zich het recht voor de aan Gebruiker verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op VRA wordt gepubliceerd.

Artikel 4 - Tarieven en betaling

 1. Alle prijzen gehanteerd door VisualRadioAssist zijn exclusief BTW.

 2. De VisualRadioAssist licentie wordt aangeboden voor een vast bedrag. De kosten voor dezelicentie zullen eenmalig worden voldaan. Dit geeft recht op het gebruik van de software van VisualRadioAssist met de uitbreidingen die van toepassing zijn in de overeengekomen licentie.

 3. De VisualRadioAssist PlusLicentie wordt aangeboden voor een vast bedrag per maand. De kosten voor deze licentie zullen jaarlijks worden voldaan. De VisualRadioAssist PlusLicentie geeft recht op support en updates, zoals beschreven in de Licentieovereenkomst en bijgesloten LicentiePlus SLA. De PlusLicentie is niet beschikbaar voor een Lite pakket, optioneel voor een Pro pakket en verplicht voor een Enterprise pakket.

 4. Betaling van facturen van VisualRadioAssist dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

 5. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Gebruiker zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.

 6. Indien een Gebruiker in verzuim is, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door VisualRadioAssist niet geïncasseerd kunnen worden, is VisualRadioAssist gerechtigd het account van de betreffende Gebruiker op te heffen.

 7. VisualRadioAssist is bevoegd de tarieven te verhogen indien:

 8. Het geval van wettelijke prijsverhogingen;

 9. Binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en dit het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; en/of

 10. Vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, indien de verhoging niet onredelijk.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

 1. VisualRadioAssist is geen partij bij de overeenkomsten die tussen Gebruikers tot stand komen en is dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Gebruikers. In het geval van een conflict dienen Gebruikers dit zelf op te lossen.
 2. VisualRadioAssist is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van VisualRadioAssist en tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
 3. VisualRadioAssist is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op VRA of die van:
  1. gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden; en/of
  2. njuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie.
 4. VisualRadioAssist is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van VRA en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige tijd niet beschikbaar zijn van VRA.
 5. VisualRadioAssist neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van VisualRadioAssist kan worden verwacht. VisualRadioAssist is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door VisualRadioAssist betrachte zorg. VisualRadioAssist is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

Artikel 6 - Klachten

 1. Bij VisualRadioAssist ingediende klachten worden binnen een termijn van 3 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
 2. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen 30 dagen wordt gemeld, tenzij uit de aard van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

Artikel 7 - Inschakeling derden

 1. VisualRadioAssist is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden in te schakelen. VisualRadioAssist is niet verplicht om Gebruiker hierover persoonlijk van op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van VisualRadioAssist impliceert dat de Gebruiker VisualRadioAssist machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruiker te aanvaarden.
 2. VisualRadioAssist neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. VisualRadioAssist is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van VisualRadioAssist.

Artikel 8 - Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven VisualRadioAssist en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte. VisualRadioAssist zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

Artikel 9 - Wijzigingen

VisualRadioAssist behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is de vinden ophttps://visualradioassist.live/terms.

Artikel 10 - Overige bepalingen

 1. VisualRadioAssist mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van VRA, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor VisualRadioAssist en haar Gebruikers, maar ook voor andere personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze algemene voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen VisualRadioAssist en Gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Overijssel.

VisualRadioAssist B.V. © 2022